Regulamin

Regulamin Sklepu, produktów, usług i kursów

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Witryna internetowa wraz z elementami sklepu internetowego, działająca pod adresem https://warsztaty-duszy.pl/ (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Space of Light Marek Aleksander z siedzibą w Cromer, UK (adres siedziby: 47 Mill Road, Cromer, NR27 0AD), dane kontaktowe: numer telefonu +48 572 853 666, adres e-mail: , zwana dalej Fundacją.

Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Space of Light Marek Aleksander.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz:

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • W sytuacjach gdy zaistnieje taka potrzeba, zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. 

1.8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Kup Teraz”, “Kupuję” i/lub „Do koszyka”, a następnie wskazanie sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.3. W Koszyku oraz wybierając opcję Kup Teraz lub Kupuję, Klient ma możliwość:

 • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
 • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony (produkty fizyczne) oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier, Poczta Polska) lub podania adresu e-mail w celu dostarczenia produktów posiadających formę elektroniczną (cyfrową);
 • wyboru sposób płatności (przelew tradycyjny, System Płatności Internetowych PayPal);
 • dodania kodu rabatowego.

2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.5. Wysyłka towarów realizowana jest:

2.5.1 W terminie 7 dni roboczych dla towarów mających postać fizyczną, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

2.5.2 W terminie 3 dni roboczych dla towarów mających postać elektroniczną (treści cyfrowe), niezapisanych na nośniku materialnym (np. publikacje elektroniczne).

2.5.3 W terminach określonych w ofercie po dokonaniu zapłaty w przypadku usług polegających na szkoleniach stacjonarnych lub szkoleniach on-line.

2.5.4 W terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem po dokonaniu zapłaty, w przypadku usług polegających na konsultacji.

2.6 Zakupiony towar lub usługa dostarczane są:

2.6.1 W przypadku produktów mających postać fizyczną – w kopertach lub kartonikach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.

2.6.2 W przypadku usług polegających na szkoleniach stacjonarnych – świadczone są w miejscu i terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej Sklepu.

2.6.3 W przypadku usług on-line – świadczone są w formie i terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej Sklepu

2.6.4 W przypadku usług polegających na konsultacjach – świadczone są w miejscu, formie i terminie indywidualnie uzgodnionym.

2.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

2.8. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayPal) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

2.10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

2.10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
2.10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
2.10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
2.10.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2.14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.16. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres e-mail.

2.17. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy i Wielkiej Brytanii.

III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT (dotyczy produktów fizycznych i nagrań) i podawane są w brytyjskiej walucie – funt szterling. Usługi konsultacyjne, szkoleniowe, warsztatowe na żywo lub on-line, nie podlegają opodatkowaniu VAT.

3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki w przypadku produktów fizycznych.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów fizycznych i ponosi je Klient.

3.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów fizycznych w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7″ przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.

3.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

3.7. Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

3.8 Po stronie Klienta leży zapewnienie warunków technicznych umożliwiających skorzystanie z Usług dostarczanych on-line. Usługi oferowane w formie on-line mogą wymagać dodatkowo:

 • Posiadania dostępu do Internetu;
 • Posiadania adresu e-mail;
 • Posiadania dostępu do platformy komunikacyjnej wyszczególnionej w opisie Usługi (np. Komunikator Zoom, Skype, Slack, Discord);
 • Posiadania mikrofonu oraz kamery umożliwiających kontakt w przypadku Usług konsultacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych, które wymagają bezpośredniej komunikacji;
 • Zainstalowania najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • Włączenia obsługa javascript;
 • W sytuacjach gdy zaistnieje taka potrzeba, zainstalowania wtyczki Flash Player;
 • Akceptacji plików cookies.

Niezbędne informacje na temat Usług on-line wyszczególnione są każdorazowo przy opisie oferty. W przypadku wątpliwości Klient przed dokonaniem zakupu powinien skonsultować się ze Sklepem telefonicznie lub w wiadomości e-mail.

3.9 Dostęp do usług on-line (m.in. warsztaty, szkolenia) realizowany jest poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta wiadomości zawierającej instrukcje oraz link do wydarzenia (np. odnośnik do Meetingu na platformie Zoom).

IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

4.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:

4.1.1. osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia produktu fizycznego za pobraniem lub w momencie  odbierania towaru w paczkomacie InPost;
4.1.2. on-line za pomocą Sklepu – PayPal;
4.1.2. przelewem na podane konto Sklepu.

4.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU I USŁUG

5.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

5.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklep, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru lub w przypadku Usług świadczonych on-line od dnia zawarcia umowy. Jeżeli towar jest dostarczany częściami, w terminie 14 dni od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklepu: marek@warsztaty-duszy.pl .

5.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

5.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.6 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

5.8. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie) opisanych w § 2 ust. 16, oraz do produktów, które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi –  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie Usługi, jeśli Sklep wykonał w pełni Usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. o dostarczenie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (w tym również umów dotyczących udziału w szkoleniach i warsztatach po ich zrealizowaniu),
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w których przedmiotem świadczenia jest szkolenia, warsztat, cykl spotkań o charakterze długoterminowym, uzgodnionym odgórnie. Chcąc odstąpić od umowy po rozpoczęciu świadczenia, Klient winien jest skontaktować się osobiście ze Sklepem. W szczególnych przypadkach dokonany może zostać zwrot proporcjonalnej części niewykorzystanej usługi długoterminowej (np. liczonej w tygodniach).

5.9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.10. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu.

5.11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub  przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

5.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
5.14 Sklep dopuszcza możliwość przesunięcia przez klienta swojego uczestnictwa w szkoleniu lub zajęciach warsztatowych wyłącznie do 7 dni przed realizacją usługi jednak tylko w przypadku szkoleń i warsztatów odbywających się w kilku możliwych terminach.

VI PLIKI „COOKIES”

6.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

6.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

6.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.

6.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.

2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

6.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.

6.6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,

2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,

3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,

4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,

5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

6.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

6.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

VII ZWROTY NALEŻNOŚCI

7.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

7.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
7.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
7.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
7.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

7.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:

7.2.1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
7.2.2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.

VIII WARUNKI REALIZACJI KURSÓW DŁUGOTERMINOWYCH

8.1. Specyfikacja i wymiar godzin oferowanych Kursów długoterminowych znajduje się w opisie produktów (Kursów) w Sklepie.

8.2. Na Kursach obowiązuje limit miejsc określony w opisie produktów (kursów) w Sklepie. Realizacja zamówienia, tj. zapis do uczestnictwa w aktualnie prowadzonej edycji kursu następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania limitu miejsc.

8.3. Fundacja zastrzega sobie prawo wycofania oferty Kursu w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wniesienia opłaty za Kurs, w którym brak wolnych miejsc, Klientowi proponowany jest inny termin Kursu lub pełny zwrot wniesionej opłaty.

8.4. W momencie zapisu Klient otrzymuje od Fundacji szczegółowy harmonogram kursu.

8.5. Klient nie może przeszkadzać w zajęciach oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.

8.6. Fundacja zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba prowadzącego). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.

8.7. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, nie później, niż na 1 dzień przed pierwszym spotkaniem, Fundacja zobowiązuje się dostarczyć Klientowi instrukcje dostępu do zajęć i wykorzystywanych platform na podany adres email.

8.8. W celu prawidłowego uczestnictwa w Kursie Klient powinien spełnić następujące wymaganie techniczno-sprzętowe:

8.8.1. Komputer

8.8.2. Kamera (wbudowana lub zewnętrzna)

8.8.3. Mikrofon wbudowany lub zestaw słuchawkowy

8.8.4. Zalecane: słuchawki z mikrofonem (redukują szum)

8.8.5. Internet o prędkości wystarczającej do korzystania z videokomunikatorów i komunikatorów tekstowych

8.9. Korzystanie z Kursu wymaga akceptacji regulaminu zewnętrznego dostawcy usług tj. : Zoom Video Communications Inc. 55 , dostępnego na stronie internetowej https://zoom.us/terms oraz Slack Technologies https://slack.com/terms

8.10. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

8.10.1. niezbędne do prawidłowego działania usług oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane online ze strony internetowej wskazanej przez Fundację. Klient powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na swoim urządzeniu;

8.10.2. Klient powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek, jeśli jest to niezbędne;

8.10.3. z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.

8.11. Klient potwierdza, że spełnia wymagania techniczno–sprzętowe, o których mowa powyżej oraz zobowiązuje się dokonać instalacji komunikatorów Zoom oraz Slack, przy czym w związku z tą instalacją oraz korzystaniem z aplikacji w ramach Kursu Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych.

8.12. Fundacja zobowiązuje się zapewnić Klientowi podstawową pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Kursu – przed pierwszym spotkaniem w trakcie trwania Kursu.

8.13. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:

8.13.1. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Kursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

8.13.2. brak zastosowania przez Klienta minimalnych wymagań sprzętowych.

8.14. Fundacja zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć w przypadku nieprzewidzianych awarii, niemożliwych do szybkiego usunięcia (awaria łącza internetowego, przerwy w dostępnie do platformy Zoom, nagła awaria sprzętu lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.

8.15. Klient ma prawo dostępu do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej przygotowanych przez Szkołę. Klient może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Klient nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Klientowi przez Fundację w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Fundacji autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Fundacja eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

8.16. Klientowi zabrania się:

8.16.1. odnoszenia się w sposób wulgarny lub obraźliwy, naruszający godność innych Klientów i prowadzących kurs,

8.16.2. podawania się za innego Klienta;

8.16.3. umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Klient.

8.16.4. korzystanie z Kursu w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających prawa własności intelektualnej;

8.16.5. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Klientów i prowadzących;

IX PŁATNOŚĆ W RATACH – KURSY DŁUGOTERMINOWE

9.1. Cena Kursu może być wniesiona w ratach w ilości i wysokości określonej przez Fundację w opisie Kursu. W przypadku wyboru przez Klienta dokonania płatności w ratach, Umowa zostaje zawarta gdy Klient dokona płatności pierwszej raty.

9.2. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie dnia płatności określonej w opisie Kursu, Klient traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie zwalnia Klienta z zawartych w niej zobowiązań.

X REZYGNACJA Z KURSU DŁUGOTERMINOWEGO

10.1. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Kursu długoterminowego do 3 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za Kurs podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W razie rezygnacji z Kursu grupowego w terminie krótszym niż 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć Fundacja zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie za Kurs w kwocie pomniejszonej o opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny Kursu.

10.2. W przypadku rezygnacji Klienta z Kursu długoterminowego w jego trakcie, Fundacja zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 15% ceny kursu. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę wpłynięcia na adres kontaktowy Fundacji pisemnego lub mailowego oświadczenia. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.

XI NEWSLETTER

11.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

11.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

12.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

12.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

12.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

12.5 Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje przedstawione na stronie nie mają na celu zastąpić profesjonalnej porady medycznej, terapeutycznej, diagnostyki i/lub leczenia. Wszystkie zamieszczane treści, w tym obrazy, filmy i artykuły służą informacji ogólnej. Jeśli klient zmaga się z depresją, stanami lękowymi, chorobami lub posiada jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stanu swojego zdrowia, powinien skonsultować się ze specjalistą.

12.6 Ze względu na pkt. 9.5. niniejszego regulaminu Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względu na indywidualne predyspozycje Klienta oraz specyficzny charakter świadczonych usług, Właściciel nie gwarantuje jednakowych efektów u każdego Klienta. Przedstawione na stronie opinie oraz oceny klientów należy traktować poglądowo, pamiętając, że każdy reaguje inaczej na pracę o podłożu energetycznym.

12.7 Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

12.8. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

12.9. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

12.10. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

12.11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

12.12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 24 stycznia 2021 r.